Historie

Nakskov Firma Sport (NFS) er en forening med hjemsted i Nakskov kommune. Foreningens formål er, gennem arbejdspladsen og familien at stimulere interessen for idræt, motion og samvær.

1961 Opstart

Der har været dyrket firmasport i Nakskov i flere år før 1961, men det har ikke været muligt at finde opteg­nelser fra denne periode, hvor turne­ringerne, efter sigende, blev ledet af det vindende hold fra året før. Derfor var der heller ingen fast bestyrelse for firmasporten. Udfra eksisterende optegnelser, den første kassebog, blev NFS officielt stiftet den 1. september 1961. Dette blev vedtaget i 1976 af den davæ­rende bestyrelse i forbindelse med ansøgning om optagelse i Dansk Fir­maidrætsforbund. På ge­neralforsamlingen i marts 1961 var Bent Werner Olsen, Nak­skov Kommune, blevet valgt til formand for firmasporten. NFS havde i 1961 omkring 300 delta­gere i turneringen. Medlemstallet for 1998 er ca. 1400 registrerede med­lemmer fordelt på 154 klubber.

1961 Fodbold, 11-mands

Firmasport havde altid været forbun­det med 11-mands fodbold. Der blev spillet på en bane på Hardenbergvej, tilhørende Nakskov Sukkerfabrik, i 1961 var turneringen på 18 klubber fordelt i to divisioner. Da foreningen nu var sat i system, blev turneringen gradvis større, med deltagelse af op til 40 hold. I 1972 måtte vi også spille en del kampe på Halsted Stadion. For at blive i Nakskov fik vi i 1973 et areal ved flyvepladsen stillet til rådighed af Nakskov Kommune, så vi nu kunne spille vore kampe på to baner. Der blev sideløbende med den ordi­nære turnering oprettet en pokaltur­nering. Da Nakskov Idrætspark fik lysanlæg, blev finalen spillet på opvisningsbanen frem til den sidste 11 mandskamp, der blev spillet i 1987.

1961 Bordtennis

På et bestyrelsesmøde (Ny Dag 3.9.) blev det bl. a. vedtaget, at indkalde til møde i NFS for at starte en bordtennisturnering. Jens Marot Ferdinandsen blev valgt til formand, og tilmelding skulle være inde senest 1. oktober. Kort efter rejste Jens fra byen og på et nyt møde den 25. september blev Inge Jørgensen valgt til formand. Turneringen kom i gang, 7 hold var med, og der blev spillet på Vandrehjemmet. Efter nogle år stoppede dog turneringen igen.

1970 LF-fodbold

I 1970 tog NFS initiativ til at arran­gere Lolland Falster-mesterskaber i firmafodbold for 11-mandshold. Der måtte deltage 2 hold fra Nakskov, Maribo, Rødby og Nykøbing F. Fra 1973 kom damerne med, først med 11 mandshold og fra 1977 med 7-mandshold, hvor også herrerne kom med i en 7 mands turnering. Kam­pene om LF mesterskabet sluttede i 1982.

1971 Damefodbold

NFS havde et ønske om, at damerne også skulle ud og dyrke motion. Lisbeth Krøjer tog initiativet til at starte en turnering for 11 mandshold, og damerne var straks med på ideen. Det første år var der tilmeldt 6 hold, siden nåede vi op på 12 hold fordelt i to divisioner.

1971 Indefodbold

Samme år blev der oprettet en afdeling for indendørs fodbold. Det startede med et åbent pokalstævne sammen med Ny Dag, sponsoreret af byens handlende der skænkede de mange præmier, der blev uddelt un­der hele stævnet. Stævnerne blev afviklet over en weekend hver vinter i Nakskov gamle sportshal. Det blev så stor en succes for NFS, at stævnet er blevet en tradition som stadig bliver gennemført først i januar hvert år.

1975 Bordtennis

I dette år startede NFS igen en turnering op i Bordtennis. Vi fik hurtigt skaffet nogle bukke, net og 4 spånplader som vi malede. Vi startede med at spille i Ungdomshjemmets lokale bag den storesal i den senere nedrevne Forsamlingsbygning i Vejlegadebro. Senere flyttede turneringen til gymnastiksalen på Privatskolen, der blev et år også spillet i kælderen under Halsted skole. I 1986 måtte vi opgive denne idrætsgren, da der ikke længere var tilslutning.

1976 Billard

Vi fik billard på programmet dette år, det var den daværende ejer af Lido, der tilbød at starte denne nye idrætsgren under NFS, turneringen kunne afvikles på hans billardbord. Her spillede vi i 2 til 3 år, hvorefter vi købte vort eget bord og fik et egnet lokale stillet til rådighed under den gamle sportshal. Der spilles en holdturnering i skoma´r, hvert hold består af 3 personer og der spilles 3 singler og 1 double i hver kamp. Der spilles et bymesterskab i single og double. Der spilles sta­dig billard hver vinter i NFS.

1976 Dansk Firmaidrætsforbund

I dette år blev NFS medlem af Dansk Firmaidrætsforbund (DFIF), som er en landsdækkende organisation, med for­eninger i 84 byer fordelt i 14 amter, heraf 7 foreninger i Storstrøms amt. DFIF arrangerer kreds og landsstævner i alle idrætsgrene, så vore medlemmer kan komme ud i landet og møde andre end dem i vores lokale turneringer. Det betyder også at NFS`s ledere og medlemmer kan komme på kurser, blive uddannet og får inspiration til at lede foreningen, og være med til at udvikle nye idrætsgrene, til gavn for NFS`s mange medlemmer. I mange år blev NFS repræsenteret i DFIF af Benny Jensen og Henning Grøndahl, først i Sydsjællandskredsen, og fra 1978 i Storstrøms Amtskreds. Senere har det været formand eller næstformand der har siddet som medlem af amtskredsens bestyrelse.

1977 Fodbold 7-mands

Fordi tilslutningen til 11-mands turne­ringen var dalende, startede NFS en tur­nering for 7-mandshold for herre, da­mer og oldboys. En idé lanceret af DFIF for at få mindre firmaer med. Det blev en stor succes, og turnerin­gen voksede gradvis og toppede i 1988 med en tilmelding på 63 hold fordelt med 40 herre-, 7 oldboys-, 7 veteran-, og 9 damehold. Sammen med pokalturneringerne blev der spillet 604 kampe. Der er siden 1988 kun spillet 7-mands fodbold i NFS, i 1998 startede en mixrække for 7 mandshold. Sideløbende med den almindelig turnering spilles en pokalturnering, der afslutter sæsonen med finaler i hver række den sidste spilledag. Vi har spillet 7-mandsfodbold på seks baner. Tre baner ved flyvepladsen og en på Lindkjøpingvej ved Joka Plast. Fra 1988 blev arealet på Hardenbergvej omdannet til to 7-mandsbaner. Ved anlæg af banerne ved flyvepladsen blev der bygget et hus med to omklædningsrum og toilet, huset blev opført af NFS´s bestyrelse og medlemmer. Nye baner er nu under anlæg ved Nakskov Idrætscenter, med forventet omklædning og bad.

NFS har altid haft egne uddannede dommere til at dømme vores kampe frem til 1996, hvor vi indgik en aftale med LFFK, som så skulle påsætte dommere til en del af vore kampe. Den største dommerstab i NFS var på 23 dommere i 1986

1977 Indefodbold

Da et pokalstævne om året var for lidt for medlemmerne blev der i 1977 indført en løbende indendørsturnering som hver vinter blev spillet over flere weekender i den gamle sportshal. Der bliver spillet i en herre-, en dame- og en oldboysrække. Da Nakskov Idrætscenter blev indviet 1. august 1979 blev turneringen flyt­tet til denne hal, hvor den stadig spilles. I en peri­ode først i 90'erne havde vi så stor tilmelding af hold, at vi også måtte leje os ind i henholdsvis Rudbjerg, Ravnsborg eller Højreby sportshaller for at få plads til afviklingen af vores turnering. I nogle år blev der i Rudbjerghallen spillet et Five a side stævne til store mål. Vi havde også egne dommere i indefodbold frem til 1996, hvor LFFK påsatte dommere til alle vore kampe.

1979 Badminton

Igen blev der udvidet med en ny idrætsgren i NFS. Det var Badminton der kom på programmet. Der blev hurtigt startet en turnering i en herre-, en dame- og en mixrække, der opde­les i divisioner efter styrke. Et hold kan bestå af mange spillere, men der må kun være 4 personer på holdet i hver kamp. Hver spiller får 1 kamp i 2 kategorier, enten i single, double eller mixdouble. Der spilles hver vinter i Nakskovs gamle sportshal, hvor turneringen stadig gennemføres. Der bliver samtidig spillet et individuelt bymesterskab i hver kategori. Bjarne Sørensen var med til at start Badminton.

1981 Motionscykling

DFIF startede i 1979 en kampagne for af få fat i et bredere publikum til at motionere, nemlig cykelfolket. Her var en gruppe mennesker i alle aldre, som der hidtil ikke havde været tænkt på, dem ville firmasporten nu give et tilbud, samtidig ville det øge medlemstallet. Ideen viste sig at være særdeles levedygtig, idet det jo siden er blevet til, at mange motionsforeninger nu har taget cykling på programmet. Cykelkampagnen blev lanceret under navnet Tour de Pedal, og NFS var med fra 1981, og blev dermed den første forening i Nakskov, der arrangerede motionscykling. Fra 1983 gik det rigtig stærkt, da vi indledte et sam­arbejde med Jørn Damkjær, Vestlollands Turistforening om at arrangere ture rundt på Vestlolland. Der blev cyklet tirsdag, torsdag og lørdag i maj og juni måneder ad ruter på 20 - 35 km. Der var turledere med og ophold ved egnens seværdigheder. Turene var samtidig et led i en konkurrence mellem alle DFIF´s foreninger, om at cykle flest kilometer pr. forening. I 1982 var NFS blevet nr. 32, men allerede året efter var vi placeret på en flot 11 plads. I 1986 var Cykeltrim for Vestlolland startet og de gik sammen med NFS de følgende år, hvorefter NFS trak sig ud af dette arrangement da vi ikke længere havde ressourcer til at fortsætte.

1981 Dart

Dette år fik NFS også dart på pro­grammet, der var nogle personer der henvendte sig til bestyrelsen om vi ikke kunne starte en turnering. Det viste sig hurtigt at interessen var der, så der blev indkøbt skiver og andre ting så vi kunne begynde. De første år benyttede vi lokalet på 1. sal i Magasinet. Senere fik vi en aftale med Nakskov Idrætscenter, så det var muligt at benytte et lokale under den gamle sportshal ved siden af billardlokalet. Vi spiller stadig Dart hver vinter i NFS.

NFS fik i 1989 til opgave at arrangere det første landsstævne i dart for DFIF. Der blev lejet 20 baner i København, som blev hentet, samlet og opstillet i Den gamle Sportshal af foreningens medlemmer. Der skulle afvikles holdmesterskab om lørdagen og individuelt mesterskab i single og double om søndagen, samt sørges for indkvartering for alle de tilrejsende deltagere.

1984 Sportshal

NFS havde store planer om egen sportshal, der blev indkaldt til ekstra­ordinær generalforsamling den 17. april. Et arkitektfirma fra Odense udfærdigede tegningerne, som var næsten identisk med Rudbjerghalden. Vi havde også fået tilbud om et areal ved Jacobsminde stillet til rådighed af kommunen, som vi kunne bygge hallen på. En pris og et forslag om finansieringen var også indhentet. Hvert medlem skulle tegne en aktie på kr. 200, som garanti for byggeriet, så ville hallen være en realitet. Men forslaget blev nedstemt af forsamlingen.

1985 Minigolf

Nu kom turen til Minigolf som NFS tog med på sit program, da Nakskov fik bygget det nye minigolf anlæg på Hestehovedet. Det har altid været en god idrætsgren for NFS`s medlemmer, der har i gennemsnit været 40 hold tilmeldt denne turnering, og der dyrkes stadig minigolf i NFS. Her gennemføres der også et individuelt bymesterskab, samt en pokalturne­ring hvert år.

1985 Skydning

Der blev dette år også udvidet med en skydeafdeling i NFS. Det er blevet en meget populær idrætsgren, der kan dyrkes hele året af både børn og voksne. Da vi startede skydeafdelinger, var det i samarbejde med Ravnsborg Skytteforening, hvor vi en aften om ugen kunne leje deres skydecenter i Horslunde. Dette skydecenter blev benyttet i flere år, indtil vi flyttede ind i Nakskov Skydecenter på Færgelandet, her skydes der både med pistol og riffel om vinteren på en 15 m. bane. Om sommeren kører skyt­terne til Musse Skydecenter, hvor der skydes med pistol på 25 m. og med riffel på 50 m. baner.

1986 Jubilæum m.m.

Den 7. september 1986 fejrede NFS sit 25 års jubilæum, med en reception i Magasinet. Her fik vi en ny foreningsfane af Danmarkssamfundet overrakt af Bent Blom Hansen. I 1981 havde NFS fejret sit 20 års jubilæum med en fest i Den gyldne Sal og i Luna.

Følgende medlemmer i NFS er tildelt DFIFs 10-års hæderstegn:

1981 Poul Al­brechtsen

1982 Lisbeth Krøjer

1983 Mogens Johansen

1983 Benny Jensen

1985 Bjarne Petersen

1986 Henning Grøndahl

1995 Jørn E. Petersen

1999 Carl Nielsen

1999 Ebba Johansen

1999 Bjarne Sørensen

2003 John Kristensen

2003 Villy Larsen

2012 Ejnar Olsen

DFIFs Fortjensttegn for 25 år i NFSs bestyrelse:

1997 Benny Jensen

2000 Bjarne Petersen

2000 Henning Grøndahl

2003 Lisbeth Krøjer

2020 Niels Nielsen

2022 Jens Ejnar Olsen

Foreningen har udnævnt følgende til Æresmedlem:

1981 Poul Albrecht­sen*

1986 Henning Grøndahl

1987 Eva Jensen

1987 Mogens Johansen

1996 Johan Rantzau*

1997 Jørn E. Pedersen

2005 Bjarne Sørensen*

2006 Bjarne Petersen

2008 Erik Niemi

2009 Lisbeth Krøjer

2009 René Borreskov

2012 Carl Nielsen

2012 Ebba Johansen

2012 Leif B. Pedersen

2021 Jens Ejnar Olsen

2021 Tage Henriksen

2022 Niels Nielsen

2024 Bjarne Wielandt

1988 Kontor

NFS´s bestyrelse var gennem årene blevet for stor til at afholde bestyrelses- og udvalgsmøder under private forhold, samt pladsmangel til kontorartikler og arkiv gjorde, at NFS den 26. marts 1988 indviede sit eget kontor i Nybrogade 4. Da dette kontor også blev for lille og ikke længere var tidssvarende flyttede vi den 17. maj 1998 til nyere og større lokaler i Tilegade 1. Da NFS ikke længere så sig i stand til at klare de kontormæssige opgaver i dagligdagen, og for at alle medlemmer af NFS altid kunne have et sted at henvende sig i kontortiden, fik NFS den 17. marts 1997. ansat en kontormand

1991 Nakskov Sportsråd

NFS har igennem flere år søgt om optagelse i Nakskov Sportsråd, men fik altid afslag. Den gennemgående mening var, at man ikke fra de andre idrætsforeninger, ønskede at anerkende NFS som forening, mange så os som en konkurrent. Deres begrundelse var at vi ikke havde registreret vore medlemmer, og ikke opkrævede medlemskontingent. Da NFS i 1990 fik bragt disse forhold i orden, fik vi en henvendelse fra Sportsrådet om vi nu havde lyst til at blive medlem. På det tidspunkt, var der en del uenighed i NFSs bestyrelse, men efter et par møder blev det aftalt, at vi sagde ja. Det må siges, at vi er blevet pænt modtaget, det bevises nok bedst, da der i 1996 var nyvalg til bestyrelse i sportsrådet, blev vores formand valgt ind som næstformand, denne post er stadig besat af NFSs formand.

1993 Bueskydning

I dette år blev det bueskydning som NFS fik med på sit pro­gram. Der var nogle personer fra den tidligere bue­skyttefor­ening der henvendte sig til NFS, for at høre om vi ville starte denne idrætsgren op. Der blev hurtigt indrettet nogle baner på et areal på Lindkjøpingvej, hvor skytterne kunne træne om sommeren. Senere blev der indrettet et skydelokale i det tidligere bladhus i Jernbanegade. Da Nakskov kommune skulle anvende dette hus til andet formål, fik vi et lokale i Værftets gamle marketenderi, hvor der skydes hver lørdag eftermiddag hele vinteren. Om sommeren skydes der udendørs på 70 eller 90 meter baner som er anlagt på Nakskovs Kommunes losseplads. Det er stadig en lille idrætsgren under NFS, men er dog på vej frem. Et nyt udendørs skydeanlæg er under opførelse ved Nakskov Idrætscenter.

1994 Avis

I dette år udkom det første nummer af NFSs medlemsblad, der er udformet som en avis. Den kom i stand i samarbejde med Extra Posten. I dette blad kan bestyrelse og udvalgsmedlemmer formidle alle oplysninger til medlemmerne, og der er altid mulighed for at komme med ind­læg hvis medlemmerne ønsker det. Bladet udkommer 2 gange om året, og bliver omdelt til alle husstande i Nakskov og på hele Vestlolland. Ligeledes i Extra Posten har NFS hvert forår og efterår en helside til rådighed til omtale og indbydelser til de af årstidens forestående idrætsgrene.

1995 Åben hus

I forbindelse med DFIFs 50 års jubilæum, blev der den 17 september landet over arrangeret en åben hus dag. Også NFS var med, der blev arrangeret en stor udstilling i Nakskov Idrætscenter, hvor alle vore idrætsgrene var repræsenteret, så de besøgene kunne få en demonstration og afprøve sine skjulte evner, samt få besvaret alle spørgsmål vedrørende den pågældende idrætsgren. NFS havde opbygget sit arrangement over narkokriminalitet, og havde fået formanden for folketinget Erling Olsen til Nakskov som hovedtaler. Der var også en afvænnet narkoman fra Egeborg, og en mor til en ung narkoman der var talere. Samtidig var NFS gået i samarbejde med Fodslav fra Nakskov, om at arrangere en demonstrationsmarch gennem Nakskov by mod narko, det lykkedes også at få Nakskovs tamburkorps til at gå i spidsen, og spille samt nogle foreninger mødte op og deltog med deres faner.

1996 Bowling

Da der i Nakskov dette år blev bygget et bowlingcenter besluttede NFS at oprettet en Bowlingafdeling. Det er allerede blevet en stor idrætsgren med over 100 deltagende hold. Der spilles en turnering, i en herre-, en dame- og en mixrække, som opdeles i divisioner efter styrke, hvert hold består af 4 deltagere. Der spilles også et individuelt bymesterskab. i hver række Nyt er en turnering for 2 mandshold, der spilles efter den ordinære turnering er færdig. Der spilles hver tirsdag og søndag i Nakskovs nye bowlingcenter

1997

Jørn E. Pedersen æresmedlem

Vi får en fast kontorhjælp på kontoret

1998

NFFS lederpris Bjarne Petersen

Juni flytter NFS til kontor i Tilegade 1 (på torvet)

1999 Petanque

Den sidste idrætsgren der er blevet startet op er petanque, der blev i april indkaldt til et orienterende møde på kontoret i Tilegade Allerede fra starten var der stor tilslutning så vi startede med at træne og spille nogle kampe på de baner ved Blegen der tidligere har været anvendt af Nakskov Petanqueklub. Der blev hurtig stor tilslutning, så det blev, på Repræsentskabsmødet i november optaget petanque på foreningens program. Nu er der nedsat et udvalg som har til opgave at skaffe bedre baneforhold og starte en turnering for hold, samtidig med at enkeltpersoner kan fortsætte med at hygge sig med træningen. Der er også uddannet instruktører, så spillerne kan få de bedste betingelser for at dyrke deres idræts.

Dart får egen og midlertidig lokaler i det gammel Mejeri

NFFS lederpris: Bjarne Hansen

Leo Frederiksens mindepokal Carl Nielsen

Forbundshæderstegn til Carl Nielsen og Ebba Johansen og Bjarne Sørensen

Formænd og kasserere:

1961: Formand: Bent Werner Olsen

1962: Formand: Arne Hansen 

Kasserer: Kaj Ribolt

1964: Formand: Jørn Nyhuus Jacobsen

Kasserer Frits Kristensen

1969: Formand: Henning Grøndahl

Kasserer: Villy Jørgensen

1972: Formand: Mogens Johansen

Kasserer: Henning Grøndahl

1975: Formand: Søren Pfeiffer

1976: Kasserer: Bjarne Petersen

1978: Formand: Torben Kruchow

1985: Formand: Mogens Johansen

1987: Formand: Jørn E. Petersen

1995: Formand: Bjarne Sørensen

2005: Formand Leif B. Pedersen

2012: Formand Niels Nielsen 

2000

NFFS lederpris: Bjarne Sørensen

NFFS firma/klub pris: Osselv

Dart flytter til nye lokaler i kælderen i Nørrevænget.

År 2000 deltog vi i Tour de pedal sammen med 47 andre byer og kom ind på en flot 9. plads, for den positive start og indsats blev vi hærdet med DFIF's Fiduspokal.

2000

På Rep. mødet vedtog man at ændre navn til Nakskov Firma & Familie Sport, dette fordi man flere gange have hørt at folk ikke kunne være med hos NFS da de ikke var i arbejde, så man håber med den tilføjelse at kunne ændre denne opfattelse. Så dette indebar også i nyt logo.

2001 Golf

I efteråret 2000 fik vi en henvendelse fra Vestlollands Golfklub, Halsted om vi var interesseret i starte noget golf op, så i løbet af vinteren 2000/01 og foråret 2001 holdt vi et par orienteringsmøder med Svend Thenning, som instuktør og i sommeren 2001 prøvede vi så for første gang at sætte golf på vores program. Det viste sig at være en god idé.

2001 Hus

I foråret 2001 gik vi i forhandling om at købe vores eget foreningshus, og i sensommeren 2001 var det en realitet( pris 675.000.00 kr.), så vi den 18. august kunne flytte ind i det nye foreningshus, Svingelsvej 20. Den 1. september holdt vi åbent hus som indvielse af huset, dette skete samtidig med at vi holdt vort 40 års jubilæum. I forbindelse med købet af huset, fik vi en dejlig sal, således at vi nu kan holde vore møder etc.. under eget tag, samtidig med at vi kan leje den ud. Andre lokaler i huset er også lejet ud, således at vi har en indtjening på huset også.

2001

Fodbold flytter fra flyve pladsen til NIC med omklædning i Byskolens gymnastiksal.

I Tour de pedal blev vi nummer 3, dette år starte vi samarbejde med andre foreninger på Vestlolland som også cykler. 5. april fik NFFS formand Bjarne Sørensen tildelt Nakskov Kommunes Idrætslederpris for året 2000, dette var en stor anerkendelse af NFFS og det store arbejde som blev lavet i foreningen.

Sammen dag overtog B.S. formandskabet i Nakskov Sportsråd, så mange tidligere fordomme om Firmasporten her i byen er blevet fjernet, og arbejdet i NFFS er blevet anerkendt af de andre foreninger her i byen.

NFFS lederpris: Villy Larsen

NFFS firma/klub pris: Joka Plast

2002

Bueskydning flytter fra værftet til Det Gamle Teglværk fra marts til oktober, og så til Stormarksskolen.

Det er også dette år hvor vi får hjemmesiden op at kører, en meget positiv ting.

Vi laver også om på bestyrelserne så vi sløjfer FU og laver en 7 personers Foreningsbestyrelse og en Idrætsbestyrelse.

Fodbold flytter omklædning fra Byskolen til NIC.

I Tour de pedal faldt vi lidt tilbage hvor vi kun fik en 7. plads.

NFFS lederpris: John Kristensen

NFFS firma/klub pris: Scan Micro.

2003

I Tour de pedal fik vi en fremgang hvor vi sluttede på en flot 4. plads og for første gang var vi over 3000 cykelture nemlig 3214.

Foreningsbestyrelsen nedsætter en ad hoc gruppe den 08-12-03 som skal arbejde med renovering/tilbygning af den sydlige del af huset "store sal"

Lisbeth Krøjer stopper som sekretær, ny sekretær bliver Niels Nielsen.

Lisbeth Krøjer fik DFIF`s fortjenstestegn

John Kristensen og Villy Larsen fik DFIF`s hæderstegn.

2004

NFFS lederpris: Preben Jacobsen (petanque og fotograf)

NFFS firma/klub: Familien Hansen (minigolf)

Grundet større udgifter til brugerbetaling, hus samt at man i mange år havde kunnet holde prisen nede på kr. 100, fandt man nu tiden moden til at hæve kontingentet til kr. 125

2005

På ekstraordinær generalforsamling den 17-01-05 bliver der givet grønt lys for at NFFS kan hjemtage et nyt lån, så der kan laves en ny tilbygning.

NFFS Kasserer Bjarne Petersen fik tildelt Nakskov Kommunes Idrætslederpris for året 2004.

Bjarne Sørensen bliver ny kredsformand og René Borreskov bliver næstformand i kredsen.

Den 18-04-05 på begyndt BB. Byg nedrivning af den sydlige del af huset "store sal", så de kunne komme i gang med at lave den nye tilbygning.

Ca. den 30-07-05 står den nye tilbygning færdig.

På generalforsamling den 28-11-05 blev der uddelt:

NFFS lederpris: Christian Andersen

NFFS firma/Klub: Krukholm

Det var også det år hvor Bjarne Sørensen stoppede som formand, i den forbindelse blev han Æresmedlem.

Som ny for mand blev det Leif B. Pedersen, som også sidder som formand i dommerklubben.

2006

Den 18-01-06 holdt Dart afdeling indvielse, i anledningen af at de har udvidet med 2 stk. nye baner, plus at de nu også har ryger/ikke ryger opholdsrum,

Man har også fået noget mere depot rum. NFFS har givet Darts ungdomsafdeling 1000,00 kr. i denne anledning.

Sundhedsområdet i Nakskov vandt ved lodtrækning i MPA en tur til Miami. Bestyrelsen prøver at starte bordtennis op igen.

Generalforsamling: Foreningsbestyrelsen forslog at nedlægge idrætsbestyrelsen, da den var inaktiv. Det gav en god debat, ved håndsoprækning blev det vedtaget at nedlægge idrætsbestyrelsen. Kontingent forhøjelse på 50 kr. blev også vedtaget.

Bjarne Petersen blev Æresmedlem.

NFFS lederpris: René Borreskov.

NFFS firma/Klub: Nakskov Auto El.

2007

NFFS lederpris: Ingen pris uddelt pga. regnskabsomlægning

NFFS firma/klub: Ingen pris uddelt pga. regnskabsomlægning

2008.

NFFS lederpris: Ivan Stege (Dart afd.)

NFFS firma/klub: Ældreområdet Vest (Badminton)

Vinder af Tour de Pedal (Fiduspokalen)

2009

NFFS lederpris: Jytte Wielandt (Bowling afd.)

NFFS firma/klub: Ældresagen Nakskov/Rudbjerg (Petanque)

Vinder af Tour de Pedal

2010

NFFS lederpris: Henrik Prins (Indefodbold afd.)

NFFS firma/klub: Dreamteam (Bowling afd.)

Vinder af Tour de Pedal

2011

NFFS lederpris: Anette Monefeldt (Bowling afd.)

NFFS firma/klub: Tårsvejens Kiosk (Indefodbold afd.)

2012

Generalforsamling: Bestyrelsen fremkom med 4 ændringsforslag til vedtægterne, hvor en var meget væsentligt idet det omhandlede ændring af foreningens navn til FIRMAIDRÆTTEN NAKSKOV. Forslaget blev vedtaget med 23 stemmer for og 3 imod. Et andet forslag som omhandlede den daglige ledelse som tidligere bestod af 7 personer blev nedsat til 5 personer. Dette blev vedtaget enstemmigt.

Bestyrelsen havde valgt at udnævne 3 nye Æresmedlemmer: Carl Nielsen, Ebba Johansen og Leif B. Pedersen.

Ejnar Olsen blev tildelt DFIFs 10 års Hæderstegn.

FIRMAIDRÆTTEN NAKSKOV lederpris: Jubilæumsudvalget

Ejnar Olsen, Leif. B. Pedersen, Bjarne Petersen, Lisbeth Krøjer og Henning Grøndahl.

FIRMAIDRÆTTEN NAKSKOV firma/klub: Krukholms Piger (bowling afd.)

Dart afdelingen nedlægges, hvilket især skyldes manglende interesse.